Jeśli jesteś zainteresowany zakupem hurtowym, zadzwoń pod numer +48797286268 lub wyślij e-mail na adres estrada@latortilleria.eu.
PolskiAngielskiEspañol
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 1. korzystania ze strony
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”)  określa warunki korzystania ze strony www.tortilleria.pl  (dalej: „Strona”).

Administratorem Strony jest Tortilleria Europa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000881369, NIP: 5272949838, REGON: 388191723, rej. BDO nr 000618257 (dalej: „TEP”).

We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony prosimy o kontakt  na adres poczty elektronicznej: sklep@tortilleria.pl

Informujemy, że korzystanie ze Strony oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której kompletną i wyłączną treść stanowi niniejszy Regulamin. TEP jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek jego postanowieniem, prosimy o opuszczenie Strony i niekorzystanie z niej.
 1. Postanowienia ogólne
Strona dedykowana jest użytkownikom pełnoletnim
Celem Strony jest świadczenie następujących usług drogą elektroniczną: umożliwienie zapoznania się z informacjami o TEP i jej działalności, oferowanych przez nią towarach i usługach.
Regulamin jest dostępny dla użytkowników na Stronie nieodpłatnie przez cały okres jej istnienia.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. Niniejsza Strona kierowana jest do użytkowników zamieszkałych w Polsce. W przypadku korzystania ze Strony przez użytkownika z innego kraju niż Polska, powinni oni stosować się również do obowiązujących ich przepisów prawa lokalnego.
 1. Prawa własności Intelektualnej
Strona (jako utwór zbiorowy lub kompilacja), nazwa domeny, znaki towarowe jak również takie jej elementy jak architektura, prezentacja, standardy graficzne oraz wszystkie elementy zawarte na Stronie, jak również wszystkie materiały (teksty, wykresy, grafiki, loga, etykiety, rysunki, projekty obrazy, itd.) publikowane na Stronie są chronione prawami własności intelektualnej,  w tym prawami autorskimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencjami międzynarodowymi oraz innymi przepisami o prawach autorskich (zwane dalej „Elementami Chronionymi”). TEP jest właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem Elementów Chronionych.
Użytkownik może korzystać z dostępu do Strony wyłącznie w osobistych celach niekomercyjnych.
Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do tego, że nie będzie:
-           w jakikolwiek sposób zwielokrotniał, kopiował, modyfikował, tworzył opracowań, łączył, odtwarzał, dystrybuował, prezentował, pokazywał, rozpowszechniał, odtwarzał publicznie, przekazywał, transmitował, publikował, sprzedawał, przypisywał, udzielał dalszej licencji, przenosił, udostępniał osobie trzeciej, wprowadzał na rynek wszystkich lub części Elementów Chronionych,
-           modyfikował, zmieniał wszystkich lub części Elementów Chronionych w szczególności w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do Strony i korzystania ze Strony przy pomocy dowolnych środków innych niż interfejs połączeniowy z przestrzenią użytkownika, przekazywanych w tym celu za pośrednictwem Strony.
Jeżeli użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Spółce.
 1. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
TEP ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe. Przykładowo chodzi o możliwość otrzymywania spamu, możliwości narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware ( w tym m.in. wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (czyli pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy.
TEP podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie powyższych ryzyk w postaci zabezpieczeń serwerów i Strony. Ostrzegamy jednak, że z uwagi na otwartość komunikacji w Internecie, całkowite wyeliminowanie zagrożeń jest niemożliwe. Dlatego TEP nie gwarantuje, że Strona lub serwer, za pośrednictwem którego jest udostępniana Strona, są wolne od zagrożeń wymienionych powyżej.
TEP będzie informować użytkowników o przypadkach naruszeń stosowanych przez nią środków bezpieczeństwa dokonanych przez osoby trzecie w takim zakresie, w jakim wymagane jest to obowiązującymi przepisami prawa.
TEP nie może zagwarantować, że funkcje zawarte na Stronie będą działać bez zakłóceń lub błędów, informacje przesłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika Strony w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. TEP nie gwarantuje także, że użytkownik uzyska ze Strony dokładnie takie informacje, jakich oczekiwał.
 1. Polityka prywatności i cookies
Wszelkie dane osobowe, które będą udostępnione TEP przez użytkownika podczas korzystania ze Strony, w tym dane przekazane podczas wszelkich procesów rejestracji, czy sprzedaży towarów podlegają Polityce Prywatności.
TEP może stosować pliki cookies (informacje umieszczane na twardym dysku komputera użytkownika, aby ułatwić mu komunikację i interakcję ze Stroną) w celu personalizacji korzystania ze Strony przez użytkownika. Zasady stosowania cookies podlegają Polityce Cookies.
 1. Linki
Niniejsza Strona może zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od TEP stron internetowych oraz zasobów internetowych. TEP nie sprawuje kontroli ani nie odpowiada za dostępność takich stron i zasobów i niniejszy Regulamin ich nie obejmuje. Dlatego zalecane jest zapoznanie się przez Użytkowników z polityką prywatności oraz warunkami używania odwiedzanych stron prowadzonych przez podmioty trzecie.
TEP nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści, reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych na stronach i wśród zasobów, o których mowa powyżej. W przypadku oferowania na stronach prowadzonych przez podmioty trzecie towarów lub usług, ewentualne transakcje zawierane są między użytkownikiem a podmiotem trzecim, i TEP nie ponosi odpowiedzialności z ich tytułu.
Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi dotyczące stron, o których mowa powyżej, do administratora danej strony lub jej webmastera.
 1. Zamieszczanie informacji na Stronie lub za jej pośrednictwem
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje i inne treści zamieszczane przez siebie na Stronie lub za jej pośrednictwem. W szczególności użytkownik musi być świadomy faktu, że dane dotyczące jego osoby, jak również inne informacje (np. nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu) zamieszczane przez niego na Stronie lub za jej pośrednictwem (np. poprzez czaty, tablice ogłoszeń, kartki pocztowe, zaproszenia) są ogólnodostępne i mogą być pozyskiwane oraz wykorzystywane przez inne osoby, które na skutek tego mogą kontaktować się z użytkownikiem i kierować do niego wiadomości bez uprzedniego zaproszenia.
Użytkownikom forów dostępnych na Stronie lub za jej pośrednictwem zaleca się zachowanie ostrożności przy udzielaniu informacji osobistych na swój temat.
 1. Instrukcje dla użytkownika
Użytkownik gwarantuje i zobowiązuje się do tego, że podczas korzystania ze Strony nie będzie zamieszczał, redagował, przesyłał, rozpowszechniał ani w żaden inny sposób publikował za pośrednictwem Strony jakichkolwiek materiałów, które (a) są chronione prawem autorskim, innym prawem własności lub prawem własności intelektualnej, chyba że prawa te przysługują użytkownikowi lub użytkownik uzyskał zgodę uprawnionego do takich działań; (b) są niezgodne z prawem, groźne, napastliwe, bluźniercze, naruszające dobre imię, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nieuczciwe, oszukańcze, zawierają wyraźne lub graficzne relacje lub opisy aktów seksualnych (w tym między innymi podtekstów mających wydźwięk seksualny, odniesień do przemocy seksualnej lub gróźb o charakterze seksualnym kierowanych pod adresem innej osoby bądź grupy osób), naruszających prywatność innych lub nawołujących do nienawiści, jak również innych treści naruszających prawnie chronione dobra osób trzecich (c) ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom korzystanie przez nich ze Strony, (d) mogą doprowadzać lub zachęcać do przestępstw kryminalnych lub prowadzić do poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej, lub (e) zawierają wirus bądź inny szkodliwy dla systemów informatycznych element, reklamę jakichkolwiek produktów lub usług. Użytkownik również gwarantuje i zobowiązuje się do tego, że nie będzie: (a) podawał fałszywych ani wprowadzających w błąd informacji o powiązaniach z jakąkolwiek osobą bądź podmiotem; (b) pobierał, zamieszczał, publikował, przekazywał, zwielokrotniał ani dystrybuował, ani też w żaden inny sposób wykorzystywał informacji lub innego materiału otrzymanego za pośrednictwem Strony dla celów handlowych (innych niż wyraźnie dozwolone przez dostawcę takich informacji lub innego materiału); (c) angażował się w spamowanie ani masowe rozsyłanie niepożądanych wiadomości; ani (d) podejmował próby nieupoważnionego dostępu do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Strony. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi wyraźnie inaczej, z uwagi na ochronę Strony prawem autorskim zabrania się użytkownikowi pobierania, zamieszczania, publikowania, przekazywania, zwielokrotniania lub dystrybuowania w jakikolwiek sposób dowolnego elementu samej Strony lub opracowań jej dotyczących.
Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania treści zamieszczanych na Stronie lub za jej pośrednictwem, ani też zobowiązania takiego nie przyjmujemy. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze tych treści mamy obowiązek uniemożliwienia dostępu do nich; o ile będzie to możliwe, użytkownik zostanie zawiadomiony o zamiarze uniemożliwienia dostępu do wskazanych powyżej treści.
Informujemy, że nie będziemy celowo monitorować ani ujawniać żadnych prywatnych wiadomości przekazywanych drogą elektroniczną, o ile nie będzie to wymagane przepisami prawa. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umieszczenia, jak również prawo do usunięcia dowolnej informacji lub materiałów, w całości lub w części, które będą niedopuszczalne, bezprawne lub naruszające niniejszy Regulamin.
 1. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z korzystaniem ze Strony
Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie obowiązków wynikających z Regulaminu oraz jej zakres wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Pomimo dołożenia wszelkich starań przez TEP i innych twórców treści zawartych na Stronie, aby materiały zawarte na Stronie były rzetelne, mogą one zawierać nieścisłości techniczne lub błędy pisarskie, dlatego nie możemy zagwarantować, że będą one zawsze kompletne, rzetelne i aktualne. Nie możemy również zagwarantować, że korzystanie ze Strony będzie odbywało się bez przerw i wad technicznych.
Strona zapewnia dostęp do zawartych na niej treściach wyłącznie w celach informacyjnych. TEP oraz inni twórcy treści zawartych na Stronie nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników Strony lub osoby trzecie na podstawie treści umieszczonych na Stronie lub uzyskanych w związku z odwiedzeniem lub korzystaniem ze Strony.
 1. Tryb postępowania reklamacyjnego
Reklamacje dotyczące Strony można zgłaszać mailowo na adres e-mail: sklep@tortilleria.pl w celu ułatwienia nam rozpatrzenia reklamacji, prosimy, aby zawierała ona opis problemu, który napotkał użytkownik oraz jego żądania z tym związane oraz inne informacje, które użytkownik uzna za istotne dla rozpatrzenia reklamacji.
Najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji poinformujemy Państwa o jej rezultatach.
 1. Wymagania techniczne niezbędne w celu korzystania ze Strony
Do korzystania ze Strony konieczne jest zastosowanie sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem, dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowana, dowolna przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML.
 1. Internetowy system sprzedaży. Informacje techniczne
  1. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną, umożliwiającą dokonanie zakupu towarów oferowanych przez TEP. Operatorem Systemu jest TEP.
  2. System sprzedażowy  korzysta z aplikacji ShopGold, na podstawie licencji zakupionej przez TEP od Studio Komputerowe KAMELIA-NET, 87-809 Włocławek, ul. Letnia 28g, NIP 8880022534.
  3. Do dokonania zakupu towarów online wymagane jest spełnienie  następujących warunków technicznych: aktualny system operacyjny oraz najnowsze wersje przeglądarki internetowej.
  4. Techniczne warunki korzystania z systemu wpływają bezpośrednio na prawidłowość jego funkcjonowania i możliwość korzystania z niego przez Użytkownika, a także jego prawidłowy wygląd w przeglądarce internetowej oraz bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkownika. Wszelkie umyślne bądź nieumyślne działania sprzeczne z ninijszym regulaminem dokonywane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
  5. Płatności za towary zakupione za pomocą internetowego systemu sprzedaży dokonywane są za pośrednictwem serwisu Tpay udostępniającego różne formy płatności online.
 2. Zmiany Regulaminu
TEP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w celu dostosowania Regulaminu do rozwiązań przewidzianych przepisami prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych związanych ze świadczeniem dla Państwa usług albo gdy konieczność taka wynika ze zmiany zakresu usług oferowanych za pośrednictwem Strony.
O zmianach Regulaminu TEP poinformuje użytkowników poprzez umieszczenie jego nowej wersji na Stronie.
Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie wskazanym w jego nowej wersji, a w przypadku braku takiej informacji – od momentu udostępnienia na Stronie jego aktualnej wersji.

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2024 r.
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ